alt
 
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
I. DEFINICJE

1.Sklep - serwis internetowy bieliznafirmowa.pl, Kupujący - podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep, Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie, Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego (dalej "Sklep") jest: Bielizna Firmowa Roman Piękny Gozdowo 11, 62-300 Września, NIP 6671296203 , REGON 311112468

3. Sklep zamieszczony jest pod adresem strony internetowej http://www.bieliznafirmowa.pl i umożliwia dokonywanie zakupów Asortymentu za pośrednictwem Internetu Użytkownikom i Kupującym. Klient może korzystać ze sklepu za pomocą następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera.

5. Zakupy przez Kupujących i/lub Użytkowników w Sklepie są dokonywane w ramach umów zawieranych na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).


II. ZAMÓWIENIA

6. Zamówienia w Sklepie dokonać może wyłącznie Użytkownik i/lub Kupujący która dokonała rejestracji. Zamówienia bez rejestracji (poprzez e-mail, telefon) są dopuszczalne pod warunkiem podania danych niezbędnych do jego przyjęcia.

7. Zamówienia poprzez stronę można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego i/lub Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu lub dokonanie właściwego zamówienie w innej dopuszczonej formie. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie są rozpatrywane.

9. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego i/lub Użytkownika numeru telefonu lub (i) adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub (i) poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, mogą nie zostać zrealizowane.

10. Prezentowane w sklepie oferty są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań poprzez złożenie zamówienia (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). W tym znaczeniu przedstawiane w sklepie oferty nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Sklepowi całkowicie lub częściową realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego i/lub Użytkownika.

12. Dostępność towaru może potwierdzić jedynie Sklep, pisemnie w formie e- mail, oferta na stronie jest jedynie poglądowa, sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub jakiegokolwiek problemu z jego realizacją.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

13. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT). Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

14. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówień. Termin realizacji zamówienia wynosi  2-4 dni roboczych, a maksymalnie do 14 (dotyczy to jednak tylko produktów na specjalne zamówienie kiedy to dany produkt sprowadzamy od producenta)

15. Koszty dostarczenia ponosi Kupujący i/lub Użytkownik.

16. Towar należy sprawdzić w obecności osoby dostarczającej (kuriera) to gwarantuje szybkie i bezproblemowe załatwienie reklamacji w razie niezgodności towaru.

17. Pełna odpowiedzialność za przesyłkę spoczywa na naszej firmie do momentu podpisania odbioru przesyłki na liście przewozowym.W przypadku uszkodzenia z zewnątrz lub podejrzenia naruszenia paczki należy ją sprawdzić w obecności kuriera, a w razie braków sporządzić odpowiedni protokół z kurierem oraz zgłosić niezwłocznie do naszej firmie.
 

IV. ZWROTY

18. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu dołączony jest do każdego zamówienia.

19. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres pocztą elektroniczną na adres sklep@bieliznafirmowa.pl

20. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.

21. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

22. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny protokół zwrotu towaru z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz nr konta na które mają zostać zwrócone pieniądze. Zwrot pieniędzy dotyczy zakupionego towaru - Nie zwracamy kosztu dostawy oraz kosztów transportu jakie poniosłeś odsyłając zakupiony towar 
 

V. GWARANCJE

24. Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta towaru lub sprzedawcy. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej (jeśli takowa występuje) lub bezpośrednio ze Sklepem. Podstawą wszczęcia procedury jest dowód zakupu, który otrzymuje się wraz z zamówionym towarem.
 

VI. REKLAMACJE

Jeżeli Klient zażądał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

25. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą uwzględniane tylko wtedy, gdy w DZIEŃ DOSTAWY zostaną zgłoszone kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej i wraz z kurierem spisany zostanie protokół szkodowy, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony. Reklamacje zgłoszone po tym terminie będą w 100% rozpatrywane negatywnie. Ponadto Kupujący i/lub Użytkownik ma obowiązek przesłania kopii protokołu szkodowego do Sprzedawcy.

26. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Kupującego i/lub Użytkownika, nie stanowią pod-stawy do zwrotu produktu.

27. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę.

28. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuzasadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający.

29. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi nabywca, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi sprzedawca.

30. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

31. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” Zgodnie z tą ustawą Kupującemu i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądanie o zaprzestaniu ich wykorzystania.

32. Kupujący i/lub Użytkownik wyrażą zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:
a. przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym i/lub Użytkownikiem a Sprzedawcą;
b. przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące.
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Kupującego w przypadkach, wymienionych w art.23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej Ustawy.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz powołanej wyżej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU bez podania przyczyny

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

.............................................................................................................................................................................… .

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

.............................................................................................................................................................................… .......................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

.............................................................................................................................................................................…

(prosimy o wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

 

Niniejszym oświadczam, iż:

  1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą: BIELIZNA FIRMOWA ROMAN PIĘKNY i zwracam wymienione poniżej towary.

  2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz jeśli był wystawiony oryginalnego dokumentu sprzedaży sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.

Data otrzymania towaru: ......................................................................................................................................…

Zwracane towary: Nazwa Ilość Cena brutto

  1. ……………………………………………………………………………………..

 

  1. ……………………………………………………………………………………..

 

  1. ……………………………………………………………………………………..

 

  1. ……………………………………………………………………………………..

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

 

__-____-____-____-____-____-____

 

Właściciel rachunku: ...........................................................................................................................................…

 

…………….......................................………                           …………….......................................………
miejscowość i data                                                                                 podpis klienta

 

Adres do zwrotu:

Bielizna Firmowa Roman Piękny

Gozdowo 11

62-300 Września

 

UWAGA! Sprzedawca zwraca koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie . Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu